Eğitim bilimlerinde yenilikler ve nitelik arayışı

İçindekiler

Makaleler

Eğitim bilimlerinde yenilikler ve nitelik arayışı PDF
Özcan Demirel, Serkan Dinçer 01-1336
Eğitimde program geliştirme dersinin öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarına ve programa ilişkin algılarına etkisi PDF
Hasan Hüseyin Şahan, Aysemin Duran 01-12
Suriyeli mültecilerin yükseköğrenim sorunu: Göç süreci ve sonrası PDF
Ahmet Çopur, Muammer Demirel 13-28
Öğretmen adaylarının ideal bir öğretmen hakkındaki görüşleri PDF
Ayşe Rabia Başaran, Seda Baysal 29-44
Bütünleştirilmiş program çalışmalarına yönelik yurtdışı eğilimlerin belirlenmesi PDF
Melis Yeşilpınar Uyar 45-64
Akademisyenlerin öğretim yaklaşımları konusunda nitel bir araştırma: Akademisyen ve öğretmen adaylarının görüşleri PDF
Melek Çakmak, Halime Şenay Şen, Türkan Aksu 65-80
Probleme dayalı öğrenmenin başarıya ve öz-düzenleyici öğrenme becerilerine etkisi PDF
Belma Arslan Turan, Melek Demirel 81-106
Web-tabanlı öğretim ve akademik başarı: Meta-analitik ve tematik bir karşılaştırma PDF
Veli Batdı 107-128
Öğretmen adaylarının öğretmenlik becerilerinin karşılaştırılması PDF
Esra Eret Orhan, Ahmet Ok 129-142
Öğretmen adaylarının öğretmen eğitimi üzerine önerileri PDF
Esra Eret Orhan 143-154
Küreselleşme sürecinde inovasyonun önemi ve yükseköğretim kurumlarına düşen görevler PDF
A. Selcen Arslangilay, M. Çağatay Özdemir 155-162
Yeni okul sistemi (4+4+4) uygulamalarının yansımaları PDF
İsa Korkmaz 163-174
Teknopedagojik öğretme yaklaşımının tasarım odaklı düşünme becerilerine etkisi PDF
Bilal Duman, Dinçer Kayalı 175-184
Çoklu ortam uygulamalarının altıncı sınıf dinleme becerisinin gelişimine etkisi PDF
Nurhak Cem Dedebali, Asuman Seda Saracaloğlu 185-208
Öğretmenlerin öğrenme-öğretme anlayışları, öğretme motivasyonları ve öğrenci başarısı üzerine yapısal eşitlik modellemesi PDF
Hülya Yıldızlı, Ahmet Saban, Muhammet Baştuğ 209-224
Meslek liselerinde yaşanan sorunlar ve öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ile ilişkisi – Kayseri ili örneği PDF
Mustafa Durmuşçelebi, Murat Deliktaş 225-240
Lise öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme kuramını uygulama düzeyleri - Kayseri ili örneği PDF
Mustafa Durmuşçelebi, Yeliz Abbak 241-258
Üniversite öğrencilerinin “hava ve hava kirliliği” kavramlarına ilişkin metaforik algıları PDF
Pınar Köseoğlu, Gamze Mercan 259-268
Fen bilimleri öğretmenlerinin Fatih Projesi'nin içeriğine yönelik görüşleri PDF
Şahin İdin, İsmail Dönmez 269-282
Fen-teknoloji-mühendislik-matematik entegrasyonunun (STEM) 5. sınıf öğrencilerinin kavramsal anlamalarına ve mesleklerle ilgili görüşlerine etkisi PDF
Filiz Gülhan, Fatma Şahin 283-302
6. Sınıf Dünya’mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş Ünitesi’ne yönelik bir başarı testi geliştirme PDF
Sevilay Karamustafaoğlu, Miyase Tutar 303-320
Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının Güneş Sistemi’ne dair görüşleri PDF
Ümmü Gülsüm Durukan, Elif Arıkurt, Çiğdem Şahin 321-340
Engelsiz laboratuvar ve bilim müzelerine doğru PDF
Mustafa Şahin Bülbül 341-348
Ortaokul ve lise öğrencilerinin okula ait kavramlara yönelik metaforik algıları: İlçe örneği PDF
Ramazan Demirel 349-380
Fizik öğretmen adaylarına göre fizik eğitiminde ve kavram yanılgılarında bilim tarihinden nasıl yararlanılır? PDF
Şebnem Kandil İngeç, Kamile Tekfidan 381-402
Öğrencilerin lise fizik dersi için ölçme ve değerlendirme görüşleri ve tercihleri PDF
Merve Cengiz, Feral Bekiroğlu 403-428
Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlığına ilişkin özyeterlik algıları ile bilgi okuryazarlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi PDF
Mustafa Zafer Balbağ, Nur Leman Balbağ 429-446
Ailelerin gözünden okul öncesinden ilkokula geçişte yaşanan güçlükler ve çözüm önerileri PDF
Dila Nur Yazıcı, Ayşenur Nazik Kumbasar, Berrin Akman 447-458
Dört- beş yaş çocuklarının öz düzenleme becerilerinin incelenmesi. PDF
Cansu Tutkun, Fatma Tezel Şahin, Sabahat Işıktekiner 459-474
Okul öncesi dönem çocuklarının matematik kavram kazanımlarının incelenmesi PDF
Hilal Karakuş, Berrin Akman 475-488
Birinci sınıf öğrencilerinin okul olgunluk düzeylerini yordayıcı bazı değişkenler PDF
Devlet Alakoç Pirpir, Sema Soydan, Esra Angın 489-504
Filizlenen okuryazarlık: Okul öncesi dönem ses ve yazı farkındalığı becerilerini besleyen ev-içi kaynakların incelenmesi PDF
Dilek Altun, Feyza Tantekin Erden, Catherine E. Snow 505-530
T.C. MEB 2013 okul öncesi eğitim programının görsel sanat etkinlikleri yönünden değerlendirilmesi PDF
Adalet Kandır, Ali İbrahim Can Gözüm, Didem Türkoğlu 531-546
Okul öncesi değerler eğitimine yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi PDF
Onur Köksal, Ayşen Tükel 547-558
Türkiye'de okul öncesi dönem fen eğitimi araştırmalarında güncel eğilimler: bir tematik analiz çalışması PDF
Rabia Özen Uyar, Ümmühan Ormancı 559-584
T.C. MEB 2013 okul öncesi eğitim programı ile 2006 programının karşılaştırılması PDF
Hasan Dilek 585-604
Ergenlerin beş faktör kişilik özelliği ile bilişsel esneklik arasındaki ilişkinin incelenmesi PDF
Mehmet Bilgin 605-614
Üniversite öğrencilerinin genel öz-yetkinliğinin yordayıcısı olarak endişenin sonuçları ve kontrol odağı PDF
Zeynep Karataş, Kıvanç Uzun 615-626
Öğretmen adaylarının problemli internet kullanımlarının incelenmesi PDF
Meryem Vural Batık, Melek Kalkan 627-642
Psikolojik danışma ve rehberlik alanında karma yöntemli araştırmalar: Bir içerik analizi çalışması PDF
Gökay Keldal, Filiz Bilge 643-654
Okul yöneticilerinin PDR hizmetlerinin gerekliliği ve etkililiğine ilişkin algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi PDF
Seval Apaydın, Sakine Gülfem Çakır 655-668
İlkokul öğrencileri için değer bilinçlendirmeye dayalı değer özneleştirme etkinlikleri PDF
Hasan Bacanlı, Aysun Akgül, İlker Akgül 669-676
Tez sürecinde karşılaşılan zorluklar PDF
Funda Barutçu Yıldırım, Selin Onaylı 677-690
İlkokul öğrencileri için değer bilinçlendirmeye dayalı değer sorgulama etkinlikleri PDF
Hasan Bacanlı, Aysun Akgül, İlker Akgül 691-698
İnternet bağımlılığı ve kişisel değerler arasındaki ilişkinin incelenmesi PDF
Kemal Özcan, Sena Sengir 699-708
Kredi yurtlardaki öğrencilerin ruhsal belirti düzeylerinin yordayıcıları PDF
Fikret Gülaçtı 709-720
Okul müdürlerinin kişilik özellikleri ve örgütsel sessizlik ilişkisi PDF
Bahri Aydın, Hayrettin Tükel 721-738
Eğitimde yeni bir sistem: Otopoyiyez yaklaşımı PDF
Esef Hakan Toytok 739-750
Yönetsel sorunların ipucu yıldırma ve öğretmenlerin yıldırma yaşantıları PDF
Gülnur Ak Küçükçayır, Sadegül Akbaba Altun 751-774
Pedagojik formasyon öğrencilerinin Türk eğitim sistemi’nde yaşanan sorunlara ilişkin farkındalıklarının incelenmesi PDF
K. Funda Nayir 775-790
Kapalı kapılar ardında: Öğretmen adaylarına göre öğretmenler odası PDF
K. Funda Nayir, Oya P. Taneri, Mehmet M. Akgündüz 791-808
Öğretmenlerin denetimlere ilişkin görüşleri: Müfettişler mi? Okul müdürleri mi? PDF
Yüksel Gündüz 809-822
Yöneticilerin görevlendirilmesinin müdürlerin yönetsel tutumlarına yansımaları PDF
Türkay Nuri Tok, Özlem Karaoğlan 823-838
İlköğretim kurumu yöneticilerin liderlik tarzları ile çatışmayı yönetme stratejileri arasındaki ilişki Ankara ili örneği PDF
Murat Önk, Necati Cemaloğlu 839-872
Akademisyenlerin algıladıkları kurumsal imaj ile iş performansı arasındaki ilişkide örgütsel sinizmin düzenleyici rolü PDF
Yasemin Torun, Derya Okumuş 873-892
Sınıf öğretmenlerinin matematik derslerinde proje görevi verme amaçları ve proje görevi verirken dikkate aldıkları faktörler PDF
Davut Köğce 893-908
Öğretmen adaylarının öğrenim gördüğü ortamları yapılandırmacı öğrenme ortamı açısından değerlendirilmelerine ilişkin bir araştırma PDF
Gökhan Özmen, Lütfi Üredi 909-924
Etkili vatandaşlık ve çatışma çözme becerisi PDF
Nur Leman Balbağ, Ömür Gürdoğan Bayır 925-944
4. Sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan becerilerin kazandırılmasına yönelik öğretmen görüşleri PDF
Zafer Çakmak, Cengiz Taşkıran, Birol Bulut 945-952
Hayat bilgisi programındaki değerlerin kazandırılma düzeyi PDF
Fehmi Demir, Feridun Merter 953-966
Görsel sanatlar öğretmen ve öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine yönelik görüşleri PDF
Yahya Hiçyılmaz, Çağatay İnam Karahan 967-978
Görsel sanatlar öğretmeni yetiştirmede proje tabanlı öğrenmenin rolü PDF
Oğuz Dilmaç, Ebru Amil Tülüce 979-1002
Görsel sanatlar eğitiminde alternatif bir öğretim ortamı olarak Second Life PDF
Handan Bülbül 1003-1016
Görsel sanatlar öğretmen inançları: Beklentiler ve ilgili programlarla bağlantılar PDF
Selahattin Yılmaz, Altay Eren 1017-1056
Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı sınavlarda yaptıkları dil yanlışları PDF
Derya Yıldız, Dilek Ceran 1057-1072
Türkçe öğretmenlerinin öğrenen özerkliğini desteklemeye ilişkin görüşleri PDF
Murat Şengül 1073-1086
Türkçe öğretiminde beceri uyuşmazlığı PDF
Firdevs Güneş 1087-1098
Modelleme yaklaşımlarına bütüncül bir bakış ve yeni bir öğrenme modeli önerisi: HTTM modeli ve kuramsal temeli PDF
Çağlar Naci Hıdıroğlu, Yeliz Özkan Hıdıroğlu 1099-1132
Matematik öğrenme güçlüğü ve eğitsel nörobilim PDF
Yılmaz Mutlu, Levent Akgün 1133-1146
İnternet ortamında öğrencilerin bilgi arama biçimleri: Stratejiler, tarzlar, tutumlar, gözlemler ve sorunlarla ilgili bir değerlendirme PDF
Fatma Kübra Çelen, Süleyman Sadi Seferoğlu 1147-1160
Öğretim teknolojilerinde güncel bir yaklaşım: Ters yüz öğrenme PDF
Celal Karaca 1161-1172
Öğrenmede bulut bilişim ve eğitsel Google uygulamaları PDF
Turgay Alakurt, Mehmet Kahraman, S. Güzin Mazman Akar 1173-1188
Özel eğitim öğretmenlerinin motivasyonunda okul müdürlerinin yaklaşım şekilleri PDF
Hüseyin Aslan, Ümit Doğan 1189-1196
Özel yetenekli öğrencilerin müdür kavramına ilişkin metaforik algıları PDF
Damla Aslan 1197-1210
Ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarındaki sorunlar ile yazım ve değerlendirilmesi PDF
Adnan Erkuş 1211-1224
Veri toplama araçlarının çevirisinde niteliğin arttırılması: Bir aktarım örneği PDF
Gülden Taner, Gölge Seferoğlu 1225-1236
Dijmat projesi: İngilizce öğretmenlerinin dijital ders materyali geliştirme algıları PDF
Ahmet Başal 1237-1250
Yabancı dil eğitim-öğretimi: Etik yoluyla nitelik artırma PDF
Tilda Saydı 1251-1280
Göç ve eğitim: Suriyeli sığınmacılar örneği PDF
İsmail Doğan 1281-1296
Din eğitiminde din ve hayat ilişkilendirmesi yaklaşımı: Korelatif din öğretimi PDF
Cemal Tosun, Hasan Sözen 1297-1306
İlkokul öğrencilerinin tarih konularında taraf olma yönelimleri PDF
Hüseyin Köksal, Ayşegül Çolak 1307-1316
Spor yapan üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite seviyelerinin belirlenmesi PDF
Ahmet Yıldırım, Irmak Hürmeriç Hürmeriç Altunsöz 1317-1324
4. Sınıf sosyal bilgiler dersi programında yer alan değerlerin öğretiminde öğretmenlerin kullandıkları öğretim yöntem ve teknikler üzerine bir araştırma PDF
Mehmet Akif Sözer, Eyüp Bozkurt 1225-1336


Creative Commons Lisansı
TUDEB is licensed under a Creative Commons License.